Το περιεχόμενο αυτής της Πολιτικής Απορρήτου έχει μόνο ενημερωτικό χαρακτήρα. Σε περίπτωση διαφωνίας, μόνο η γαλλική έκδοση αυτής της πολιτικής είναι νομικά δεσμευτική.

1. Εμπιστευτικότητα: Αναγνωρίζετε ότι έχετε λάβει και διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας - στο εξής αναφερόμενη και ως "Συμφωνία" - στο σύνολό της και αποδέχεστε τους όρους της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που συνδέονται και ενσωματώνονται στην παρούσα Συμφωνία με παραπομπή.

Η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων περιλαμβάνει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, χρήση, διατήρηση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών καθώς και για άλλα δηλωμένα θέματα που περιγράφουν τον τρόπο και τους σκοπούς για τους οποίους συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε, αποθηκεύουμε, αποκαλύπτουμε και προστατεύουμε τα δεδομένα που μας παρέχετε.

2. Προστασία δεδομένων: Η προστασία των προσωπικών δεδομένων είναι ένα σημαντικό θέμα για εμάς. Η iBanFirst αναλαμβάνει την υποχρέωση να συμμορφώνεται με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας των δεδομένων και τους νόμους σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων σχετικά με την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46 / ΕΚ (Κανονισμός για την προστασία των γενικών δεδομένων) · εφεξής "ο κανονισμός".

Προσωπικά δεδομένα

Όσον αφορά τα προσωπικά δεδομένα που υποβάλλονται σε επεξεργασία για λογαριασμό σας σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία, όλα τα μέρη συμφωνούν ότι είστε υπεύθυνοι για τον έλεγχο αυτών των δεδομένων, ενώ η iBanFirst είναι υπεύθυνη μόνο για την επεξεργασία του. Θα επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα σύμφωνα με την παρούσα Συμφωνία και τις οδηγίες που μας δίνετε κατά καιρούς. Θα προστατεύσουμε αυτά τα προσωπικά δεδομένα χρησιμοποιώντας κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα. Ως ελεγκτής δεδομένων, η iBanFirst μπορεί να αναθέσει σε τρίτους τη διεκπεραίωση προσωπικών δεδομένων, υπό την προϋπόθεση ότι οι τρίτοι υπόκεινται στις ίδιες υποχρεώσεις με εκείνες που επιβάλλονται στην iBanFirst όσον αφορά την επεξεργασία δεδομένων.

Αναγνωρίζετε ότι η iBanFirst βασίζεται σε εσάς όσον αφορά το βαθμό στον οποίο δικαιούστε να χρησιμοποιήσουμε και να επεξεργαστούμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε. Συνεπώς, δεν θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιεσδήποτε αξιώσεις από οποιοδήποτε πρόσωπο που αφορούν τα δεδομένα που προκύπτουν από οποιαδήποτε ενέργεια ή παράλειψη από εμάς, στο βαθμό που η εν λόγω ενέργεια ή παράλειψη είναι αποτέλεσμα των οδηγιών σας.

Σκοπός της επεξεργασίας

Μέσω της παροχής υπηρεσιών iBanFirst, των εντύπων επικοινωνίας, των ανταλλαγών και των διαφόρων εγγράφων, η iBanFirst ενδέχεται να συλλέξει προσωπικά δεδομένα που αφορούν εσάς. Σκοπός αυτών των δραστηριοτήτων είναι:

 • Την εκτέλεση της Σύμβασης Πελάτη σε σχέση με την παροχή υπηρεσιών iBanFirst ή τη λήψη προσυμβατικών μέτρων
 • Συμμόρφωση με τον Κανονισμό
 • Τα νόμιμα συμφέροντα της iBanFirst (μέτρα διαφύλαξης, καταπολέμηση της απάτης, ασφάλεια κ.λπ.)
 • Βελτίωση των υπηρεσιών της iBanFirst
 • Εμπορική αναζήτηση και εμπορική χρήση.

Αποδέκτης των δεδομένων

Η iBanFirst (συμπεριλαμβανομένης της μητρικής εταιρείας και των υποκαταστημάτων / θυγατρικών της) είναι ο παραλήπτης των προσωπικών σας δεδομένων. Τα προσωπικά σας δεδομένα, είτε σε ατομική είτε σε συγκεντρωτική μορφή, δεν μεταβιβάζονται ποτέ σε τρίτους, παρά τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω και παρακάτω. Ούτε η iBanFirst ούτε οποιοσδήποτε από τους τρίτους υπεργολάβους του μπορεί να διαθέσει στην αγορά τα προσωπικά δεδομένα επισκεπτών και χρηστών στην ιστοσελίδα / εφαρμογές iBanFirst. Η iBanFirst επιλέγει τους τρίτους υπεργολάβους του και διασφαλίζει ότι οι μέθοδοι επεξεργασίας είναι συμβατές με την εφαρμογή του Κανονισμού και των εφαρμοστέων μεταφορών του.

Μερικά από τα προσωπικά σας δεδομένα μπορούν να κοινοποιηθούν στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Προμηθευτές, υπεργολάβοι τρίτων, εταίροι στο πλαίσιο εκτέλεσης των Συμβάσεων Πελάτη για τη στήριξη της παροχής υπηρεσιών iBanFirst ή / και την εφαρμογή μέτρων για την τήρηση του Κανονισμού (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της καταπολέμησης της απάτης, της καταπολέμησης των χρημάτων νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κλπ.
 • Ως μέρος της εφαρμογής των Όρων και Προϋποθέσεων (T & C)
 • Για τα νόμιμα συμφέροντα της iBanFirst (μέτρα διαφύλαξης, καταπολέμηση της απάτης, ασφάλεια κ.λπ.)
 • Στο πλαίσιο αιτήσεων από αρμόδιες αρχές
 • Για την αγορά / πώληση περιουσιακών στοιχείων iBanFirst.

Διάρκεια ζωής: Αποθήκευση των δεδομένων σας

Τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται από την iBanFirst μόνο για το χρονικό διάστημα που αντιστοιχεί στον σκοπό της συλλογής, εξαιρουμένης της εφαρμογής κανονιστικών περιόδων διατήρησης (συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής της Οδηγίας της ΕΕ 2015/849 και των εφαρμοστέων μεταφορών της).

Σε περίπτωση που τα δεδομένα σας συλλέγονται με βάση τη συγκατάθεσή σας, τα χρησιμοποιούμε μόνο για την χρονική περίοδο που δίνεται η συγκατάθεσή σας. Μόλις αποσυρθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα σας διατηρούνται για το ελάχιστο χρονικό διάστημα που απαιτείται για την εκπλήρωση των μέτρων που απαιτούνται για την εφαρμογή των δικαιωμάτων σας.

Όταν τα δεδομένα σας χρησιμοποιούνται για την παροχή υπηρεσιών iBanFirst, διατηρούνται για εύλογο χρονικό διάστημα που περιορίζεται στην εκπλήρωση του επιδιωκόμενου στόχου, συμπεριλαμβανομένης της ελάχιστης περιόδου που απαιτείται για την εκπλήρωση των απαιτούμενων μέτρων για την εφαρμογή των δικαιωμάτων σας.

Τόπος αποθήκευσης

Τα προσωπικά σας δεδομένα που συλλέγονται από τη iBanFirst μπορούν να αποθηκευτούν και να μεταφερθούν εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ("ΕΟΧ"), ιδίως για σκοπούς επικοινωνίας με προσωπικά δεδομένα (βλέπε "Αποδέκτες δεδομένων").

Οι διακομιστές iBanFirst βρίσκονται στον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο (ΕΟΧ).

Μέτρα ασφαλείας

Τα μέτρα ασφαλείας που σχετίζονται με τα δεδομένα σας περιγράφονται λεπτομερώς στους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας (T & C)

Δικαίωμα πρόσβασης και επικοινωνίας δεδομένων

Έχετε το δικαίωμα να έχετε ελεύθερη πρόσβαση στα δεδομένα που έχετε σχετικά με τh iBanFirst.

Δικαίωμα διαγραφής (διαγραφή) δεδομένων

Σε ορισμένες περιπτώσεις, αποκλείοντας όμως την εφαρμογή κανονιστικών υποχρεώσεων που σχετίζονται ειδικότερα με την εφαρμογή της οδηγίας 2015/849 της ΕΕ και των εφαρμοστέων μεταφορών της, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή (μόνιμη διαγραφή) των δεδομένων iBanFirst.

Δικαίωμα μεταφοράς

Τα δεδομένα που έχουμε σχετικά με εσάς μπορούν να σας κοινοποιηθούν με σαφή, ευανάγνωστο και συνήθη τρόπο.

Δικαίωμα αντίστασης

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία δεδομένων που αφορούν εσάς. Η άσκηση αυτού του δικαιώματος είναι δυνατή μόνο σε μία από τις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • Όταν η άσκηση του δικαιώματος αυτού βασίζεται σε νόμιμους λόγους, ή
 • Όταν η άσκηση αυτού του δικαιώματος αποσκοπεί στην αποφυγή της χρήσης των συλλεγόμενων δεδομένων για σκοπούς εμπορικής αναζήτησης.

Εφαρμογή των δικαιωμάτων σας

Για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας ή για οποιοδήποτε αίτημα για πρόσθετες πληροφορίες, παρακαλούμε γράψτε στη διεύθυνση privacy@ibanfirst.com.

Χρόνος απόκρισης

Η iBanFirst αναλαμβάνει την υποχρέωση να απαντήσει στην αίτησή σας για πρόσβαση, διόρθωση ή αντίθεση ή οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη αίτηση παροχής πληροφοριών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος το οποίο δεν θα υπερβαίνει έναν (1) μήνα από την ημερομηνία παραλαβής του αιτήματός σας.

Δικαίωμα υποβολής καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να επικοινωνήσετε με την αρχή ελέγχου της καθορισμένης χώρας σας, η οποία είναι υπεύθυνη για τη λήψη παραπόνων σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων σας, τα οποία διαχειρίζεται την iBanFirst.

Πολιτική cookie

Γενικές πληροφορίες

Η iBanFirst, ως εκδότης αυτού του ιστότοπου, μπορεί να τοποθετήσει ένα cookie στον σκληρό δίσκο του τερματικού σας (υπολογιστή, tablet, κινητό κ.λπ.) για να διασφαλίσει την ομαλή και βέλτιστη πλοήγηση της χρήσης του ιστοτόπου μας.

Τα "cookies" είναι μικρά αρχεία κειμένου περιορισμένου μεγέθους που μας επιτρέπουν να αναγνωρίσουμε τον υπολογιστή σας, το tablet ή το κινητό τηλέφωνο για να προσαρμόσουμε τις υπηρεσίες που προσφέρουμε.

Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω cookies δεν σας αναγνωρίζουν με κανένα τρόπο. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τις ανάγκες μας, για να βελτιώσουμε την αλληλεπίδραση και την απόδοση της ιστοσελίδας μας για εσάς και να σας στείλουμε περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας. Καμία από αυτές τις πληροφορίες δεν κοινοποιείται σε τρίτους, εκτός εάν η iBanFirst έχει λάβει την προηγούμενη συγκατάθεσή σας ή όταν η γνωστοποίηση αυτών των πληροφοριών απαιτείται από το νόμο, με εντολή δικαστηρίου ή οποιαδήποτε διοικητική ή δικαστική αρχή εξουσιοδοτημένη να το γνωρίζει.

Προτιμήσεις cookie

Η iBanFirst σάς επιτρέπει να αποδεχτείτε ή να απορρίψετε τη χρήση cookie ανά πάσα στιγμή. Από την πρώτη σύνδεσή σας στην ιστοσελίδα iBanFirst, στο κάτω μέρος της σελίδας θα εμφανιστεί ένα banner. Παρουσιάζει εν συντομία πληροφορίες σχετικά με την κατάθεση cookie και παρόμοιων τεχνολογιών. Αυτό το banner σας προειδοποιεί ότι συνεχίζοντας την πλοήγησή σας στον ιστότοπο αποδέχεστε τη χρήση cookie στη συσκευή πλοήγησης. Κλείνοντας το πανό υποσημείωσης, θεωρείτε επίσης ότι έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση cookies.

Ανάλογα με τον τύπο του cookie, ίσως χρειαστεί να λάβετε τη συγκατάθεσή σας.

1. Cookies που δεν απαιτούν συγκατάθεση

Ορισμένα cookies εξαιρούνται από την προηγούμενη συλλογή της συναίνεσής σας στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητα για τη συντήρηση του δικτυακού τόπου ή έχουν αποκλειστικό σκοπό να επιτρέψουν ή να διευκολύνουν την επικοινωνία με ηλεκτρονικά μέσα. Αυτά περιλαμβάνουν αναγνωριστικό περιόδου σύνδεσης, έλεγχο ταυτότητας, cookies περιόδου σύνδεσης εξισορρόπησης φορτίου και cookies για την προσαρμογή του περιβάλλοντος εργασίας σας. Αυτά τα cookies υπόκεινται εξ ολοκλήρου σε αυτήν την Πολιτική Cookie στο βαθμό που εκδίδονται και διαχειρίζονται από την iBanFirst.

2. Cookies που απαιτούν την προηγούμενη συγκατάθεσή σας

Αυτή η απαίτηση ισχύει για τα cookies που εκδίδονται από τρίτους και τα οποία περιγράφονται ως "επίμονα", εφόσον παραμένουν στο τερματικό του προγράμματος περιήγησης μέχρι να διαγραφούν ή να λήξουν.

Δεδομένου ότι τα cookies εκδίδονται από τρίτους, η χρήση και η αποθήκευση τους υπόκεινται στις δικές τους πολιτικές απορρήτου. Αυτή η οικογένεια cookie περιλαμβάνει cookie μέτρησης κοινού, διαφημιστικά cookies και cookie κοινής χρήσης κοινής χρήσης.

Τα cookie μέτρησης του κοινού δημιουργούν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη χρήση και τη χρήση διαφόρων στοιχείων του ιστότοπου iBanFirst. Αυτά τα δεδομένα επιτρέπουν τη συνεχή βελτίωση των υλικών μάρκετινγκ και επικοινωνίας iBanFirst. Χρησιμοποιείται ένα εργαλείο μέτρησης κοινού σε αυτόν τον ιστότοπο. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη χρήση αυτών των plotters ρυθμίζοντας το πρόγραμμα περιήγησης.